Byggnadskreditiv är en vanligt förekommande finansieringsform inom fastighetsfinansiering, inte minst hos Bettre. Det används antingen för att bygga nya fastigheter eller för att hålla befintliga fastighetsprojekt i rullning. Fastighetsfinansiering kan vara en djungel och det är inte helt lätt att veta vilken finansiering som passar just dig och din verksamhet. I denna artikel reder vi ut begreppet och förklarar hur och när du som bostadsutvecklare eller fastighetsbolag kan ha användning av ett byggnadskreditiv.

Byggnadskreditiv – vad innebär det? 

Byggnadskreditiv är en kortfristig finansiering och har vanligtvis inte längre än 18 månader i löptid. Den här typen av finansieringsform används för att antingen bygga nya fastigheter eller uppföra hela fastighetsprojekt. Till skillnad från ett vanligt fastighetslån där befintliga fastigheter kan belånas, så kan du använda ett byggnadskreditiv för uppförandet av nya fastigheter där det ännu inte byggts någonting. Byggnadskreditiv är ett bra alternativ för fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar som behöver kapital för en mindre ombyggnation eller till en större renovering. Den här typen av finansiering kan även användas till andra typer av byggnader så som: kontors, industri, logistik och samhällsfastigheter samt hotell.

Byggnadskreditiv för nybyggnation av bostadsrätter eller hyresrätter

Majoriteten av all nyproduktion som byggs finansieras genom ett byggnadskreditiv, vare sig det gäller bostadsrätter eller hyresrätter. Genom att använda sig utav ett byggnadskreditiv för att finansiera projektet så ger det ett slags kreditutrymme som löpande kan nyttjas för att betala de fakturor som kommer in från leverantörer i takt med att projektet fortskrider. När projektet är avslutat så löses byggnadskreditivet med annan finansiering, så som ett fastighetslån vid hyresrätter eller föreningslån för bostadsrätter, ofta i kombination med tillträdeslikvider från köparna av bostadsrätterna. 

Byggnadskreditiv för fastighetsutvecklare och fastighetsbolag

Byggnadskreditiv är en vanlig finansieringslösning bland fastighetsutveckling eftersom det ger möjligheten till att påbörja ett byggprojekt utan att ha en färdig fastighet att ta säkerhet i.  Ett kreditiv är en flexibel lösning eftersom det under projektets gång kan övergå i ett fastighetslån då det finns möjlighet att ta pant i den färdigutvecklade fastigheten inför vidare finansiering. Fastighetsbolag som ska bygga nytt kan ansöka om byggnadskreditiv. Det kan då användas för att betala byggandet av den nya fastigheten. 

Byggnadskreditiv i praktiken 

Ett större lån uppdelat i flera mindre lyft, även kallat trancher för att finansiera byggande på en mark du redan äger. Byggnadskreditiv är uppbyggda så att långivaren betalar en procentandel av kostnaderna och utvecklaren betalar de resterande. Under byggets gång släpps betalningar i en serie betalningar. Den här typen av lån har i allmänhet korta löptider eftersom de återspeglar tidsåtgången för att färdigställa ett fastighetsprojekt. Vanligt är en löptid på 1 till 1,5 år. Vid förvärv av fastigheter så tas det ofta en förvärvskredit. Det är möjligt att komplettera förvärvskrediten med ett byggnadskreditiv när projektet startar alternativt låta byggnadskreditivet lösa bort förvärvskrediten i den första utbetalningen av krediten.

Kostnaden för byggnadskreditiv 

Som vid nästan all typ av fastighetsfinansiering tillämpar kreditgivaren en individuell prissättning och just därför kan räntor och avgifter variera kreditgivare emellan. Dessa parametrar justeras efter ditt företags kreditvärdighet, återbetalningsförmåga, belåningsgrad samt användningsområde för den tilltänkta finansieringen. Byggnadskreditivet har oftast en högre ränta på grund av en högre risk i jämförelse med ett vanligt fastighetslån där det redan finns en färdig fastighet. Ränta debiteras vanligtvis endast vid utbetalt belopp, men varierar beroende på långivare. I vissa fall betalas hela räntekostnaden efter avslutat projekt och i andra fall debiteras en limitavgift för hela kreditivet och därefter en ränta på vid var tid utbetalt belopp. 

Vad krävs för ett byggnadskreditiv? 

Eget kapital: 
För att ansöka om byggnadskreditiv krävs det att du som utvecklare står för en del av den totala projektkostnaden. Kravet på det egna kapitalet varierar beroende på projektets unika förutsättningar. Genom Bettre kan det egna kapitalet i projektet vara mellan 10-30 % vilket innebär en belåningsgrad i projektet mellan 70-90 %. Om du som utvecklare redan äger marken kan du använda den som egen insats i projektet, förutsatt att det är ett tillräckligt högt värde på marken för att uppfylla kravet på egen insats. Om inte, så kan du stärka din egna projektinsats genom att själv stå för de första kostnaderna i projektet tills kravet om nivån av egen insats är uppnått.  

Finansiella dokument: 
Beroende på projekt som utvecklas kommer tillhörande dokumentation se olika ut. Av just den anledningen har vi anpassat ansökningsflödet så att du alltid vet vilken typ av information som efterfrågas. Vid ansökan om byggnadskreditiv kommer du bland annat behöva ange detaljerade byggplaner, byggentreprenad och kostnadsberäkningar. Din handläggare hjälper dig genom processen för en komplett ansökan och du kan när som helst komplettera med ytterligare information. 

När kan jag ansöka om ett byggnadskreditiv hos Bettre?

Det är sällan ett byggprojekt går av stapeln samma dag som markförvärvet. Inte allt för sällan kan det innebära långa ledtider från start till mål. Vi uppmuntrar dig därför att alltid ansöka i ett så tidigt skede som möjligt, oberoende av om bygglovet hunnit träda i kraft eller om försäljningen ännu inte startat. Desto tidigare vi kan hjälpa dig med finansieringen, får du som utvecklare förutsättningarna för att komma igång med byggnadskreditivet och starta projektet. På Bettre får alla kunder alltid en dedikerad och erfaren handläggare som guidar genom hela processen – från ansökan till utbetalning. Inget projekt är det andra likt och därför skräddarsyr vi finansieringen till fastighetsprojekt oavsett förutsättningar. 

Betala bara ränta på nyttjat belopp
Tyvärr är det inte ovanligt att många betalar alldeles för mycket ränta för sina lån. När du ansöker om byggnadskreditiv betalar du endast ränta på det du faktiskt använder. Resultatet är att räntan hålls låg och byggtakten kan hålla i gång. Din befintliga långivare ger dig vanligtvis en prisbild som passar deras egna avkastningskrav för stunden. Då räntor och avgifter justeras löpande säkerställer Bettre att du inte betalar mer än vad du behöver för ditt byggkreditiv.

Flexibel amortering
Ingen amortering görs tills dess att projektet är klart. Vid färdigt projekt refinansieras byggnadskreditivet till ett fastighetslån eller när det gäller bostadsrätter som uppförs så löses byggnadskreditivet med föreningslån i kombination med tillträdeslikvider från köparna. Om köparna tillträder i etapper så kan man delamortera kreditivet under löptiden. 

Hur stora byggnadskreditiv kan Bettre finansiera?

Genom vår plattform får både fastighetsbolag, bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar tillgång till byggnadskreditiv snabbare än någonsin tidigare. Bettre möjliggör en snabbare hantering av kreditansökan genom en digital och automatisk bedömning. Bettre säkerställer byggnadskreditiv med lånebelopp upp till 200 miljoner kronor. Eftersom villkoren kan variera beroende på projekt så säkerställer vi belåningsgraden (Upp till 90% LTC) och andra mjuka värden så som förtidslösen och borgensengagemang etc. 

Passar byggnadskreditiv ditt finansieringsbehov?