# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 10 st. namn som börjar på bokstaven K.
Kontrollansvarig
En kontrollansvarig även förkortat som KA är en certifierad person som enligt plan- och bygglagen (PBL) skall hjälpa byggherren att upprätta kontrollplanen för byggnationen, se till så att också kontrollplanen följs och att alla väsentliga och nödvändiga kontroller utförs under byggtiden i samband med att gällande regler och föreskrifter följs. Den kontrollansvariga ska även ha rätt kunskap för uppgiften och detta styrks med en certifiering, Kontrollansvarig ska även närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Kontrollansvarig måste ha en självständig ställning och därför kan inte en byggherre själv vara kontrollansvarig.
Köpebrev
Ett köpebrev är ett kvitto på att hela köpeskillingen för en fastighet har blivit betald enligt köpekontraktet. Köpebrev används för att köparen ska kunna ansöka om lagfart till fastigheten som förvärvas och bli ny lagfaren ägare.
Köpekontrakt
Vid försäljning av ett hus eller en fastighet så upprättas ett juridiskt avtal, ett köpekontrakt. Köpekontraktet ska signeras av köpare och säljare för att vara giltigt och ska innehålla uppgifter såsom köpeskilling, när tillträdesdagen är och eventuella villkor kopplat till köpet.
Köpeskilling
Köpeskilling är försäljningspriset för objektet som säljs och det slutliga pris som en köpare och säljare har kommit överens om.
Kostnadskalkyl
En kostnadskalkyl är till skillnad från en ekonomisk plan mer preliminär och mer kortfattad. Syftet med en kostnadskalkyl är att ge förvärvaren av en bostadsrätt som önskar att teckna ett förhandsavtal, information kring vilka beräkningar och uppgifter som ligger till grund för förvärvarens ekonomiska åtaganden. Kalkylen kan behöva revideras inför den ekonomiska planen, men den ska inte avvika väsentligt från kostnadskalkylen. En kostnadskalkyl ska vara intygsgiven av två olika intygsgivare som har bedömt och kontrollerat att kalkylen är ekonomiskt hållbar för bostadsrättsföreningen och dess medlemmar.
Kreditbeslut
Ett kreditbeslut är när en kreditgivare har antagit och godkänt din propå om önskad finansiering. Tiden för att erhålla ett kreditbeslut kan variera från olika kreditgivare beroende på kreditgivarens interna processer.
Kreditgaranti
Kreditgarantin ifrån Boverket är enkelt sammanfattat en form av försäkring för kreditgivaren att luta sig emot när kreditgivaren ska ge ett lån för byggnation av bostäder. Boverket ställer ut en garanti för det aktuella projektet där Boverket övertar risken vid ett eventuellt fallissemang. För kreditgivaren blir detta då ett skydd mot en kreditförslut. Kreditgarantin gynnar både kreditgivaren som har olika regelkrav att följa, både interna och externa vilka kan medföra begränsningar i utlåningen men även kredittagaren, vilken kan ha en lägre egen insats i projektet.
Kreditgivare
En kreditgivare är någon som ger lån eller krediter till annan part; det vill säga kredittagaren. Man brukar förknippa kreditgivare med främst banker men det finns även andra typer av kreditgivare, exempelvis finansbolag eller annat kreditinstitut. Man kan använda ordet kreditgivare på samma sätt som långivare, skillnaden är då att för en kreditgivare så måste det inte vara ett lån som förmedlas, det kan exempelvis vara ett kreditkort eller en checkkredit.
Kredittagare
En kredittagare är ett annat ord för låntagare. Kredittagare är den som blivit beviljad men också utnyttjar en kredit, ett lån eller en avbetalning. Oavsett om det är en person, ett företag eller en förening som nyttjar krediten så kallas det för kredittagare.
Kreditupplysning
En kreditupplysning är enkelt förklarat en sammanställning av ekonomin för en person, ett bolag eller en förening. Den innehåller uppgifter och omdömen som ska ligga till grund för den sökta krediten. Det finns flera aktörer som tillhandahåller kreditupplysningar såsom UC, Bisnode eller Creditsafe.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!