# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Det finns för närvarande 17 st. namn som börjar på bokstaven B.
Balansräkning
En balansräkning är en del av bolagets årsredovisning. En balansräkning är en sammanställning av ett bolags totala skulder, eget kapital och tillgångar vid en given tidpunkt. Balansräkningen delas upp i två delar där den ena delen består av skulder och eget kapital och den andra delen består av tillgångar
Befintliga pantbrev
En inteckning i en fastighet som redan är uttagen brukar kallas för befintligt pantbrev. För förklaring av vad ett pantbrev är se "pantbrev".
Belåningsgrad
Belåningsgrad är hur mycket långivaren kan tänkas att låna ut på en fastighet i förhållande till fastighetens marknadsvärde. Om en fastighet exempelvis är värd 10 miljoner kronor och långivaren kan tänka sig att låna ut 8 miljoner kronor så är belåningsgraden 80%.
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är en överenskommelse som anger när betalning skall ske. Exempelvis om en faktura ställs ut med 30 dagars betalningsvillkor så skall den enligt överenskommelse vara betald inom 30 dagar från det att den ställts ut.
Biarea
En bostad består av två delar, Biarea (BIA) även benämnt som biyta är den resterande delen av bostaden som inte ingår i boarean. Vad som brukar räknas som biarea är de utrymmen som inte anses beboeliga exempelvis källare, vind och förråd även de utrymmen som vid snedtak har en takhöjd lägre än 190 cm.
Blivande pantbrev
När ett nytt pantbrev skall tas ut i en fastighet kallas det för blivande pantbrev, det vill säga ett pantbrev som inte existerar ännu. För förklaring av vad ett pantbrev är se "pantbrev".
Boarea
En bostad består av två delar, Boarea (BOA) även benämnt som Boyta är den delen som anses vara beboelig och den som man nyttjar för boende. Vad som räknas som boarea är exempelvis kök, badrum, sovrum, vardagsrum med den gemensamma nämnaren att takhöjden är minst 190 cm. Den andra delen är Biarea även benämnt som biyta. Se "Biarea"
Bokningsavtal
För att stämma av intresset eller se hur stor efterfrågan det är på bostäder i utvecklarens projekt använder sig entreprenören av så kallade bokningsavtal när kunder bokar upp sig för en viss bostad i projektet. Bokningsavtalen används ofta när det inte finns en färdig kostnadskalkyl. Till skillnad från förhandsavtal eller upplåtelseavtal så är bokningsavtal inte juridiskt bindande till köp av bostaden och regleras inte i bostadsrättslagen, detta pga. att bokningsavtalen är mellan parterna kund och entreprenör till skillnad från förhandsavtal eller upplåtelseavtal som är mellan kunden och bostadsrättsföreningen. Att boka en bostad genom bokningsavtal brukar vara förknippat med en bokningsavgift. Se även "Förhandsavtal" eller "Upplåtelseavtal"
Borgen
Att gå i borgen innebär ett löfte om att betala en skuld i det fall kredittagaren själv inte kan betala. När man som privatperson går i borgen kallas man för borgensman. Det finns även andra typer av borgensåtaganden se "moderbolagsborgen" eller "proprieborgen"
Boyta
En bostad består av två delar, Boarea (BOA) även benämnt som Boyta är den delen som anses vara beboelig och den som man nyttjar för boende. Vad som räknas som boarea är exempelvis kök, badrum, sovrum, vardagsrum med den gemensamma nämnaren att takhöjden är minst 190 cm. Den andra delen är Biarea även benämnt som biyta. Se "Biarea"
Bruttoarea
Bruttoarea (BTA) är den totala arean i en byggnad för samtliga våningsplan, även ytterväggar skall räknas in. Bruttoarean används i flera olika sammanhang, exempelvis vid fastighetsvärderingar, avgiftsberäkningar eller planbestämmelser.
Bulletlån
Ett bulletlån är ett amorteringsfritt lån under lånets löptid, hela amorteringen erläggs istället vid lånets slutdatum.
Byggherre
En byggherre är den som ser till och ansvarar för att gällande lagar, regler och bestämmelser följs i en byggnation. Byggherren kan vara fastighetsägare, en person eller ett företag. Vanligtvis är det också byggherren som är beställare av byggnationen, rivningen eller ombyggnationen. Byggherren skall se till att dessa åtgärder följs såsom exempelvis att de tekniska egenskapskraven uppfylls, att åtgärderna är kontrollerade samt att hela byggprocessen kvalitetssäkras. Byggherren måste även säkerställa att det finns tillräcklig kompetens och resurser för att genomföra byggprojektet och är även skyldig att utse en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. Byggherren kan ta hjälp av till exempel den kontrollansvariga – men det är alltid byggherren som är ansvarig.
Byggherrekostnader
Byggherrekostnad är ett samlingsnamn för de olika kostnader som en byggherre kan ha kopplat till olika aktiviteter i projektet. Byggherrekostnaden kan omfatta arbeten med bildning av fastighet, kostnader relaterade till bygglov, fastighetsinteckningar, lagfart, projektledning, kontroll av byggnationen, och ledning av bygget.
Bygglov
När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningsområdet för en fastighet så behövs det ett bygglov. Bygglovet i sig är ett tillstånd som du får av kommunen vilket garanterar att den ändring du skall göra på fastigheten är godkänd. Anledningen till varför du måste få detta tillstånd ifrån kommunen är för att kommunen där fastigheten är belägen kontrollerar planverksamheten, planverksamheten är hur mark och vattenområden får användas.
Byggnadsarea
Byggnadsarea (BYA) är den totala area en byggnad upptar på marken. Det är detaljplanen som reglerar hur stor byggnadsarea ett hus får ha som skall byggas på marken. Exempelvis kan en envånings villa och ett tvåvåningshus ha samma byggnadsarea eftersom att de båda byggnaderna upptar lika stor area på marken.
Byggnadskreditiv
Byggnadskreditiv är en typ av finansiering som passar den som bygger nytt, bygger om eller bygger till. Kredittagaren ges en kreditram som skall kunna täcka kostnaderna i byggnationen från start till mål där man avropar kreditivet i olika lyft.

Är du inte övertygad än?

Fyll i din kontaktinformation så hör vi av oss och berättar mer

Hej!